Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej

Opis kategorii:

Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 1

ul. Bobrownicka 1

57-330 Szczytna

tel./fax 74/868 33 87

e-mail: od1@zdp.klodzko.plGodziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00Kierownik Obwodu - Artur Ziemniak

Majster Obwodu - Mariusz Pietrasik

Dróżnicy (5 pracowników)Do zakresu działania Obwodu Drogowego nr 1 należy w szczególności :

1. Utrzymanie przejezdności dróg,

2. Systematyczne patrolowanie sieci dróg i

dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych,

3. Wykonywanie prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego,

4. Przy obiektach mostowych :

a. utrzymanie czystości na mostach, w tym : oczyszczanie mostów, koszenie traw na stożkach, oczyszczanie przestrzeni pod mostami,

b. awaryjna wymiana oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,

c. współudział w ochronie obiektów mostowych w okresie zimowym i spływu lodów oraz powodzi,

d. oznakowanie obiektów mostowych w przypadku awarii,

e. drobne roboty utrzymaniowe w celu likwidacji zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5. Roboty drogowe :

- utrzymanie w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających

- wymiana pojedynczych elementów oznakowania i elementów zabezpieczających

- naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu

- wykonywanie drobnych robót na poboczach, w tym : uzupełnienie rozmytego korpusu drogowego i odwodnienie zastoisk wodnych

- utrzymanie czystości w pasie drogowym i na parkingach oraz usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy,

6. Wykonywanie mostowych robót zabezpieczających oraz robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym,

7. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie oznakowanie,

8. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości oznakowania,

9. Kierowanie pracami przy zimowym utrzymaniu dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Dróg,

10. Prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód,

11. Zabezpieczenie techniczne przeglądów obiektów mostowych,

12. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami, w tym policją, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa dróg,

13. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenia danych techniczno-eksploatacyjnych.