Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://zdp.bip.klodzko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2010.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.05.2015.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Marlena Augustynowicz, adres poczty elektronicznej m.augustynowicz@zdp.klodzko.pl , telefon kontaktowy: 74/868 01 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
 • Główna siedziba jednostki znajduje się w budynku nieprzystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 • Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta Kłodzko na ul. Objazdowej. Do jednostki można dojechać korzystając z własnego środka transportu. W pobliżu znajdują się również przystanki autobusowe na których zatrzymują się lokalni przewoźnicy.
 • Przed budynkiem funkcjonuje parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów.
 • Wejście do części budynku gdzie swoją siedzibę ma Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, znajduje się po prawej stronie budynku. Do wejścia prowadzi parę stopni (wysoki parter). Na parterze po prawej stronie znajduje się Sekretariat jednostki.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, jednakże jednostka zapewnia asystę pracowników jednostki.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informujemy, że osoby niesłyszące mogąkontaktować się z Zarzadem Dróg Powiaotwych w Kłodzku za pomocą skrzynki e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP
 • Zarząd Dróg powiatowych w Kłodzku posiada również trzy placówki terenowe:
 • Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej mieści się przy: ul. Bobrownickiej 1a w Szczytnej (57-330), tel. 74 868 33 87, e-mail: od1@zdp.klodzko.pl
 • Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się przy ul. Zamenhoffa 41 w Bystrzycy Kłodzkiej (57-500) tel. 74/811 19 23, e-mail: od2@zdp.klodzko.pl
 • Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie mieści się przy ul. Młyńskiej 10 w Nowej Rudzie (57-400) tel. 74/872 78 12, e-mail: od3@zdp.klodzko.pl
 • Wszystkie w/w placówki nie są w pełni przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do placówek można dojechać tylko z wykorzystaniem własnego środka transportu. W przypadku wizyty w siedzibie placówek terenowych jednostki, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod podane powyżej nr telefonu lub adresy e


Data publikacji: 20.03.2020 13:45 Autor: Marlena Augustynowicz