Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie

Opis kategorii:
Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 3
ul. Młyńska 10
57-400 Nowa Ruda
tel. 74/872 78 12
fax 74/885 30 68
e-mail: od3@zdp.klodzko.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Kierownik Obwodu - mgr inż. Włodzimierz Nowosławski
Majster Obwodu - Agnieszka Kupczyk
Dróżnicy (5 pracowników)

Do zakresu działania Obwodu Drogowego nr 3 należy w szczególności :
1. Utrzymanie przejezdności dróg,
2. Systematyczne patrolowanie sieci dróg i
dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych,
3. Wykonywanie prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego,
4. Przy obiektach mostowych :
a. utrzymanie czystości na mostach, w tym : oczyszczanie mostów, koszenie traw na stożkach, oczyszczanie przestrzeni pod mostami,
b. awaryjna wymiana oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,
c. współudział w ochronie obiektów mostowych w okresie zimowym i spływu lodów oraz powodzi,
d. oznakowanie obiektów mostowych w przypadku awarii,
e. drobne roboty utrzymaniowe w celu likwidacji zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5. Roboty drogowe :
- utrzymanie w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających
- wymiana pojedynczych elementów oznakowania i elementów zabezpieczających
- naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
- wykonywanie drobnych robót na poboczach, w tym : uzupełnienie rozmytego korpusu drogowego i odwodnienie zastoisk wodnych
- utrzymanie czystości w pasie drogowym i na parkingach oraz usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy,
6. Wykonywanie mostowych robót zabezpieczających oraz robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym,
7. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie oznakowanie,
8. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości oznakowania,
9. Kierowanie pracami przy zimowym utrzymaniu dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Dróg,
10. Prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód,
11. Zabezpieczenie techniczne przeglądów obiektów mostowych,
12. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami, w tym policją, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa dróg,
13. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenia danych techniczno-eksploatacyjnych.