Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Struktura organizacyjna Wykaz pracowników i ich kompetencje

Kategoria menu:Struktura organizacyjna

Wykaz pracowników i ich kompetencje

Treść informacji

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku

wykonuje czynności związane z prowadzeniem Zarządu Dróg w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności :

- korzysta z przywilejów i obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655],

- dysponuje przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi i planuje je zgodnie ze statutem jednostki. Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,

- udziela jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

- kieruje Zarządem Dróg przy pomocy swoich Zastępców oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor - mgr Maciej Bielas

e-mail: m.bielas@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 80


Zastępca Dyrektora ds. technicznych

wykonuje czynności związane z koordynowaniem i nadzorem działań w zakresie planowania i wykonywania robót utrzymaniowych, w tym:

- współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

- nadzór nad pracami realizowanymi przez pion techniczny oraz Obwody Drogowe,

- koordynacją działań w zakresie zabezpieczeń w ruchu w przypadkach klęsk żywiołowych (przeciwpowodziowa i przeciwlądowa ochrona mostów), wypadków i awarii,

- nadzór i odbiory robót realizowanych na drogach powiatowych.

Z-ca Dyrektora - mgr inż. Dariusz Krajnik

e-mail: d.krajnik@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 84


Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

wykonuje czynności związane z koordynowaniem i nadzorem prac realizowanych przez dział administracyjny oraz dział zarządzania mieniem, w tym:

- współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

- nadzór nad pozyskiwaniem funduszy ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej,

- nadzór nad prowadzoną gospodarką nieruchomościami i ewidencją dróg,

- nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego,

- nadzór nad pracami w zakresie zamówień publicznych.

Z-ca Dyrektora - mgr inż. Agata Kwinta

e-mail: a.kwinta@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 85


Główny Księgowy

wykonuje zadania związane z realizacją polityki finansowej, w tym:

- prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości ZDP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych wynikających z obowiązujących przepisów,

- opracowywanie projektów planów finansowych.

Główny Księgowy - mgr Patrycja Pokojewska

e-mail: ksiegowosc@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 89


Samodzielne stanowisko ds. kadr i kontroli zarządczej

wykonuje prace związane z prowadzeniem spraw osobowych pracowników jednostki i kontrolą zarządczą.

Starszy specjalista - mgr Aleksandra Biela - Stich

e-mail: kadry@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 94


DZIAŁ FINANSOWY

pracę zespołu koordynuje Główny Księgowy - mgr Patrycja Pokojewska

e-mail: ksiegowosc@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 89


Zastępca Głównego Księgowego 

wykonuje prace związane z goospodarką finansowo-księgową jednostki, w tym:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie gospodarki kasowej,

- rozliczanie projektów unijnych

Zastępca Głównego Księgowego - mgr Wiesława Bidowaniec

e-mail: w.bidowaniec@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 81


stanowisko ds. finansowo - księgowych

wykonuje prace wiązane z gospodarką finansowo-księgową ZDP, w tym:

- ewidencja i egzekucja należności budżetowych,

- rozliczanie inwestycji

Starszy specjalista - mgr Kamila Ćwichuła

e-mail: k.cwichula@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 83

                       

DZIAŁ TECHNICZNY

pracę zespołu koordynuje Zastępca Dyrektora ds. technicznych - mgr inż. Dariusz Krajnik

e-mail: d.krajnik@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 84


stanowisko ds. odwodnienia dróg i zieleni przydrożnej

 wykonuje prace administracyjno - techniczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

- prowadzenie ewidencji i przeglądów zadrzewienia przydrożnego.

Starszy specjalista - inż. Sylwia Lichota

e-mail: s.lichota@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 87


stanowisko ds. utrzymania i remontów dróg

wykonuje prace związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości zadań remontowych

Starszy specjalista - mgr inż. Tadeusz Rogowski

e-mail: tr@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 86


stanowisko ds. kosztorysowania i remontów

wykonuje prace związane ze sporządzaniem przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich w branży drogowej i mostowej oraz prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi na zlecenie jednostki a także nad robotami budowlanymi prowadzonymi w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych, np. w związku z zajęciem pasa drogowego.

Inspektor - mgr inż. Mirosław Kaczaniuk

e-mail: m.kaczaniuk@zdp.klodzko.pl

tel.: 74/868 01 91


PION ORGANIZACYJNY

pracę zespołu koordynuje Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych - mgr inż. Agata Kwinta

e-mail: a.kwinta@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 85

 

stanowisko ds. inwestycji

  • wykonuje prace związane z prowadzeniem spraw związanych z ochroną środowiska oraz funduszami krajowymi
  • wykonuje prace dotyczące inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Starszy specjalista - mgr inż. Malwina Ryś - Słoninka

e-mail: m.rys-sloninka@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 88

Referent - Ewelina Sawron

e-mail: e.sawron@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 88

 DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

pracę zespołu koordynuje Kierownik Działu Administracyjnego - mgr Marlena Iciek

e-mail: marlena.iciek@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 95 

 

stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych

wykonuje prace administracyjno-biurowe związane z prowadzeniem sekretariatu jednostki, w tym:

  • prowadzenie obowiązujących rejestrów,
  • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Referent - Laura Pawlak

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 80


stanowisko ds. zamówień publicznych

wykonuje prace związane udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

  • organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie pozostałych form zakupu materiałów i usług objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

Specjalista - mgr Aleksandra Bulanda

e-mail: a.bulanda@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 82


 DZIAŁ UZGODNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

pracę zespołu koordynuje Kierownik Działu uzgodnień adminisracyjnych i inżynierii ruchu drogowego - mgr inż. Monika Drożdż

e-mail: m.drozdz@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 93


stanowisko ds. gospodarki gruntami i ewidencji dróg

wykonuje prace administracyjno - techniczne związane z ewidencją gruntów pod drogami powiatowymi.

Starszy referent - Kinga Warchał

e-mail: k.warchal@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 90


stanowisko ds. decyzji administracyjnych

wykonuje prace administracyjno - techniczne, w tym m.in.:

  • wydawanie uzgodnień i decyzji administracyjnych (m.in.: wydawanie i ewidencjonowanie uzgodnień i opinii dotyczących robót w pasie drogowym lub jego sąsiedztwie; wydawanie i ewidencjonowanie decyzji administracyjnych w sprawach zajecia pasa drogowego; terminowe naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego);
  • ochrona dróg (nadzór nad przestrzeganiem przepisów na drogach powiatowych przez podmioty zajmujące pas drogowy lub korzystające z dróg powiatowych);

Specjalista - Joanna Dulko-Bulanda

e-mail: jd@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 92

Referent - Mateusz Dobrzański

e-mail: decyzje@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 92

 

stanowisko ds. organizacji ruchu i oznakowania dróg

wykonuje prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz prowadzenie spraw odszkodowawczych zdarzeń mających miejsce na drogach powiatowych.

Referent: Leszek Sobczyński

e-mail: l.sobczynski@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 91

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2022 09:05
Data weryfikacji:   20.04.2028 22:00
Data ostatniej zmiany:   26.10.2023 09:10 Rejestr zmian