Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Załatwianie spraw INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Kategoria menu:Załatwianie spraw

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Treść informacji

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46).

 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.. 2058 z późn. zm.).

 

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

 

Składane projekty oraz dokumentacje mapowe winny być złożone w minimum 3 egzemplarzach. 

 

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (m.in. inne organy administracji samorządowej), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  03.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 14:36
Data weryfikacji:   21.02.2018 11:13
Data ostatniej zmiany:   21.02.2018 11:13 Rejestr zmian