Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Załatwianie spraw ORGANIZACJA RUCHU

Kategoria menu:Załatwianie spraw

ORGANIZACJA RUCHU

Treść informacji

Organizacja ruchu drogowego

 

Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowałyby utrudnienie w ruchu pieszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.

 

Organem który zatwierdza projekt wraz z załącznikami opisanymi niżej jest Starosta Kłodzki

 

Projekt przedstawiony do zatwierdzenia, w co najmniej trzech egzemplarzach, musi zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem miejsca którego projekt dotyczy.
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach komisja może dopuścić szkic bez skali), zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych, a także usuwanych znaków drogowych,
  2. parametry geometrii drogi.
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków drogi, opis występujących zagrożeń związanych z prowadzeniem robót. w przypadku robót prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan drogi po realizacji etapu.
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego projektu zawierającego znaki świetlne lub o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
 • w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi.
 • przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, lub stałej organizacji ruchu, a także przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
 • nazwisko i podpis projektanta.

 

Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  03.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 14:22
Data weryfikacji:   03.08.2016 14:22
Data ostatniej zmiany:   03.08.2016 14:22 Rejestr zmian