Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty 4

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU INFORMUJE,

ŻE W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

DYŻURY ZUD PEŁNIONE SĄ W GODZINACH OD 4:00 DO 20:00 NA OBWODACH DROGOWYCH:

 

1. OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ: TEL. 74/868 33 87

 

2. OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ: TEL. 74/811 19 23

 

3. OBWÓD DROGOWY NR 3 W NOWEJ RUDZIE: TEL. 74/872 78 12

 

ZGŁOSZEŃ ODNOŚNIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH MOŻNA DOKONYWAĆ RÓWNIEŻ DO PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻURY W SIEDZIBIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU PRZY UL. S. WYSPIAŃSKIEGO 2K, W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU POD NUMEREM TEL. 74/868-01-80

 

DROGI POWIATOWE NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO UTRZYMYWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH STANDARDACH:

IV- MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA LUŹNEGO ŚNIEGU DO 6-CIU GODZIN PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU,

V - MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA LUŹNEGO ŚNIEGU DO 16-STU GODZIN PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU,

VI - JEZDNIA ZAŚNIEŻONA, PROWADZI SIĘ INTERWENCYJNE ODŚNIEŻANIE.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKAZU DRÓG POWIATOWYCH, STANDARDU ICH UTRZYMANIA, ZASIĘGU TERYTORIALNEGO POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW DROGOWYCH ORAZ DZIENNYCH RAPORTÓW O STANIE DRÓG POWIATOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU W ZAKŁADCE „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG


Autor:Marlena Iciek (2022.11.17 14:21)

Mapa sieci dróg powiatu kłodzkiego dostępna dostępna. Link do portalu:

AKTYWNA MAPA SIECI DRÓG


Autor:Marlena Iciek (2023.03.09 08:35)

W związku z Uchwałą nr 110/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn. 31 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności, informujemy, iż wszelkie płatności dokonywane przez jednostkę, wynikające z otrzymanych od kontrahentów faktur z wykazanym podatkiem VAT, realizowane będą z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. "split payment".

 Powyższe nie dotyczy płatności dokonywanych przez jednostkę na rzecz konsumentów lub kontrahentów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z VAT (odpowiednio art. 43 lub art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 1499).Autor:Marlena Iciek (2022.10.07 09:55)

Powiat Kłodzki wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku realizują projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie na odcinku Międzylesie – Przejście Graniczne w Niemojowie, który uzyskał dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie na odcinku Międzylesie – Przejście Graniczne w Niemojowie o długości 10,8 km ma na celu połączenie sieci dróg powiatu z siecią dróg województwa, a nawet całego kraju czy czeskich sąsiadów, z uwagi na fakt, iż droga ta bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego Polska-Czechy w miejscowości Niemojów i jest częścią Trasy Śródsudeckiej, którą odbywa się największy ruch turystyczny wzdłuż Sudetów.

Uporządkowanie układu komunikacyjnego regionu oraz modernizacja nawierzchni jezdni wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej wpłynie na poprawę stanu technicznego dróg, a także usprawni ich przepustowość. Zmodernizowana infrastruktura drogowa zwiększy komfort podróżowania, a także wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków, przez co poprawi bezpieczeństwo zarówno użytkowników dróg, jak i ludzi mieszkających w ich pobliżu. Poprawa jakości infrastruktury drogowej wpływa również na poprawę środowiska naturalnego, poprzez m.in. zmniejszenie emisji spalin oraz obniżenie poziomu hałasu spowodowanego ruchem samochodowym. 

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu przebudowę istniejącej jezdni oraz chodników połączone z poprawieniem ich stanu technicznego, trwałości oraz estetyki, gruntowną naprawę odwodnienia, a także uwzględnienie rozwiązań architektonicznych dostosowujących przedmiotowy fragment drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Realizacja przedsięwzięcia jest istotna przede wszystkim z uwagi na konieczność poprawy warunków ruchu kierowców podróżujących drogą powiatową nr 3274 D oraz komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pieszych, a także dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to: 6 508 595,62 PLN

Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych i wynosi: 5 532 306,28 PLN

Okres realizacji zakresu rzeczowego projektu to: 27.02.2017 r. – 03.12.2018 r.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Nadleśnictwem Międzylesie, dofinansowanie z Nadleśnictwa opiewa na kwotę: 411.800,00 PLN 


Autor:Marlena Iciek (2022.05.16 09:10)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Dane adresowe:
ul. Wyspiańskiego 2K
57-300 Kłodzko
tel. 74/ 868 01 80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

NIP: 883-16-80-036 (do rozliczeń podatku VAT)

NIP: 883-16-15-352

REGON: 890723858

Numery kont bankowych:

VeloBank S.A. 32 1560 0013 2005 6057 9000 0001

[RACHUNEK BIEŻĄCY]

VeloBank S.A. 75 1560 0013 2005 6057 9000 0003

[KAUCJE]

Jednostka organizacyjna posiada oddziały terenowe – Obwody Drogowe. Dane na ich temat przedstawione są w dalszej części strony

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku jest Pan: Tomasz Koptyra, adres e-mail: iod@koptyra.pl


Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 15.00


ul. Wyspiańskiego 2K
57-300 Kłodzko
tel. 74/868 01 80

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  20.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 12:32
Data weryfikacji:   07.03.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   07.03.2023 09:46 Rejestr zmian