Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiat Kłodzki

Strona internetowa instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Domaszków - Goworów - Międzylesie, km 7 plus 790 do 9 plus 712 (intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.)

Powiat Kłodzki przy współudziale finansowym środków z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków związanych z funduszem leśnym - Nadleśnictwa Międzylesie zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Domaszków – Goworów – Międzylesie, km 7+790 do 9+712 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]”.

Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Goworów na długości 1,922 km od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3233D do wykonanej wcześniej odbudowy drogi powiatowej nr 3269D na odcinku zlokalizowanym powyżej ostatnich zabudowań m. Goworów od strony Jodłowa.

Prace budowlane obejmowały wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących zjazdów, ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, remont odwodnienia drogi oraz wykonanie ścieków z kostki kamiennej.

Odbudowa w/w drogi wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz na lepszą obsługę ruchu samochodowego.

Termin zakończenia prac: grudzień 2018 r.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika,
z siedzibą przy ul. Grabińskiej 8, 42-283 Boronów.

Całkowita wartość zadania: 2.105.233,93 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.684.187,00 zł

Udział Powiatu Kłodzkiego: 121.046,93 zł

Wsparcie finansowe ze strony Nadleśnictwa Międzylesie: 300.000,00 zł

Autor:Marlena Augustynowicz (2019.01.29 10:57)

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI TZW. "SPLIT PAYMENT"

W związku z Uchwałą nr 110/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn. 31 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności, informujemy, iż wszelkie płatności dokonywane przez jednostkę, wynikające z otrzymanych od kontrahentów faktur z wykazanym podatkiem VAT, realizowane będą z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. "split payment".

 

 

Powyższe nie dotyczy płatności dokonywanych przez jednostkę na rzecz konsumentów lub kontrahentów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z VAT (odpowiednio art. 43 lub art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 1499).

 

Autor:Marlena Augustynowicz (2018.09.03 12:02)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Kontakt z Administratorem:

Adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko;

E-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl;

Tel: 74/868 01 80;

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

/ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres

E-mail: iod@koptyra.pl;

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku;

2) realizacji umów;

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań realizowanych przez Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.

Autor:Marlena Augustynowicz (2018.05.28 07:44)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Powiat Kłodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Kłodzko

Dane adresowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko
tel. 74/ 868-0-180
fax 74/ 868-0-190

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

 

NIP: 883-16-80-036 (do rozliczeń podatku VAT)

NIP: 883-16-15-352

REGON: 890723858

Numery kont bankowych:

Getin Noble Bank S.A. 32 1560 0013 2005 6057 9000 0001

[RACHUNEK BIEŻĄCY]

Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2005 6057 9000 0003

[KAUCJE]

Jednostka organizacyjna posiada oddziały terenowe – Obwody Drogowe. Dane na ich temat przedstawione są w dalszej części strony

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku jest Pan: Tomasz Koptyra, adres e-mail: iod@koptyra.pl


Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 15.00


Adres redakcji BIP:

ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko
tel. 74/868-0-180
fax 74/868-0-190

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Koman
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Stanisław Sijka
ilość wyświetleń:   163102
data wytworzenia informacji:  17.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 12:32
data weryfikacji:   17.12.2010 12:35
data ostatniej zmiany:   05.04.2019 14:10 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]