Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiat Kłodzki

Strona internetowa instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz pracowników i ich kompetencje

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku

wykonuje czynności związane z prowadzeniem Zarządu Dróg w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności :

- korzysta z przywilejów i obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [ tj. Dz. U. nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późn. zm. ],

- dysponuje przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi i planuje je zgodnie ze statutem jednostki. Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,

- udziela jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

- kieruje Zarządem Dróg przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Dyrektor - inż. Stanisław Sijka

e-mail: s.sijka@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 80

 

Zastępca Dyrektora

wykonuje czynności związane z koordynowaniem i nadzorem działań w zakresie planowania i wykonywania robót utrzymaniowych, w tym:

- współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

- nadzór nad działalnością Obwodów Drogowych,

- koordynacją działań w zakresie zabezpieczeń w ruchu w przypadkach klęsk żywiołowych (przeciwpowodziowa i przeciwlądowa ochrona mostów), wypadków i awarii,

- nadzór i odbiory robót realizowanych na drogach powiatowych.

Z-ca Dyrektora - mgr inż. Dariusz Krajnik

e-mail: d.krajnik@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 80

 

Główny Księgowy

wykonuje zadania związane z realizacją polityki finansowej, w tym:

- prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości ZDP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych wynikających z obowiązujących przepisów,

- opracowywanie projektów planów finansowych.

Główny Księgowy - mgr Patrycja Pokojewska

e-mail: ksiegowosc@zdp.klodzko.pl

tel. 74-868 01 80

 

Komórka zatrudnienia i płac

wykonuje prace związane z prowadzeniem spraw osobowych pracowników ZDP

Specjalista - mgr Aleksandra Biela - Stich

e-mail: kadry@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 94

 

DZIAŁ FINANSOWY

Pracą Zespołu koordynuje Główny Księgowy

 

Zastępca Głównego Księgowego 

wykonuje prace związane z goospodarką finansowo-księgową ZDP, w tym:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie gospodarki kasowej,

- rozliczanie projektów unijnych

Zastępca Głównego Księgowego - mgr Wiesława Bidowaniec

e-mail: w.bidowaniec@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 81

 

Komórka finansowo - księgowa

wykonuje prace wiązane z gospodarką finansowo-księgową ZDP, w tym:

- ewidencja i egzekucja należności budżetowych,

- rozliczanie inwestycji

Specjalista - mgr Kamila Ćwichuła

e-mail: k.cwichula@zdp.klodzko.pl

tel. 74-868 01 83

                       

DZIAŁ TECHNICZNY

Pracą zespołu koordynuje Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Agata Kwinta

e-mail: a.kwinta@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 85

 

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

Komórka ds. ochrony dróg i decyzji administracyjnych

wykonuje prace administracyjno – techniczne, w tym:

- prowadzenie spraw związanym z zajęciem pasa drogowego (uzgodnienia branżowe, lokalizacja zjazdów, umieszczanie reklam, etc.)

Zastępca Kierownika – mgr inż. Monika Drożdż

e-mail: m.drozdz@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 93

 

Komórka ds. organizacji ruchu, bezpieczeństwa i oznakowania dróg

wykonuje prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz prowadzenie spraw odszkodowawczych zdarzeń mających miejsce na drogach powiatowych.

Specjalista: Krzysztof Malz

e-mail: k.malz@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 91

 

Komórka ds. utrzymania dróg, przepustów i zieleni przydrożnej

 wykonuje prace administracyjno – techniczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

- prowadzenie ewidencji i przeglądów zadrzewienia przydrożnego.

Specjalista – inż. Sylwia Lichota

e-mail: s.lichota@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 87

 

Komórka ds. nadzoru i kosztorysowania

wykonuje prace związane ze sporządzaniem przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich w branży drogowej i mostowej oraz prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku a także nad robotami budowlanymi prowadzonymi w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych, np. w związku z zajęciem pasa drogowego.

Inspektor nadzoru - mgr inż. Michał Kostrzewski

e-mail: m.kostrzewski@zdp.klodzko.pl

tel.: 74/868 01 92

 

Komórka ds. zimowego utrzymania i remontów dróg oraz skutków klęsk żywiołowych

wykonuje prace związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości zadań remontowych i inwestycyjnych.

Specjalista – mgr inż. Tadeusz Rogowski

e-mail: tr@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 86

 

Komórka ds. utrzymania mostów, gospodarki gruntami i ewidencji dróg

wykonuje prace administracyjno - techniczne związane z ewidencją gruntów pod drogami powiatowymi.

 

Komórka ds. inwestycji i odszkodowań

wykonuje prace związane z prowadzeniem spraw związanych z ochroną środowiska oraz funduszami unijnymi.

Specjalista - Urszula Włodarczyk

e-mail: u.wlodarczyk@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 96

 

Komórka ds. inwestycji i projektów unijnych

Wykonuje prace dotyczące inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Specjalista - mgr inż. Malwina Ryś - Słoninka

e-mail: m.rys-sloninka@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 88 

 

 DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Pracą Zespołu koordynuje Kierownik Działu Administracyjnego - mgr Marlena Augustynowicz

e-mail: m.augustynowicz@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 95 

 

Komórka organizacyjna

wykonuje prace administracyjno-biurowe związane z prowadzeniem sekretariatu ZDP, w tym:

− prowadzenie obowiązujących rejestrów,

− sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Starszy referent - Joanna Dulko - Bulanda

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 80

 

Komórka ds. Zamówień Publicznych

wykonuje prace związane udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

− organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

− prowadzenie pozostałych form zakupu materiałów i usług objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

Specjalista - mgr Aleksandra Bulanda

e-mail: a.bulanda@zdp.klodzko.pl

tel. 74/868 01 82

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
ilość wyświetleń:   13003
data wytworzenia informacji:  07.02.2011
data weryfikacji:   07.01.2020 08:14
data ostatniej zmiany:   07.01.2020 08:14 Rejestr zmian